• วันอาทิตย์ , 11 ตุลาคม 2015

ฉบับที่ 1 ก.ค. 45

พม่า:ภูมิศาสตร์และการปกครอง

ประเทศพม่ามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 676,552 ตารางกิโลเมตร สภาพทางภูมิศาสตร์แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่อยู่ใจกลางของประเทศมีลักษณะ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเช่น ที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดีตอนล่าง แม่น้ำสะโตง และแม่น้ำชินวิน ...

Read more