• วันจันทร์ , 2 พฤษภาคม 2016

ฉบับที่ 1 ก.ค. 45

พม่า:ภูมิศาสตร์และการปกครอง

ประเทศพม่ามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 676,552 ตารางกิโลเมตร สภาพทางภูมิศาสตร์แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่อยู่ใจกลางของประเทศมีลักษณะ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเช่น ที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดีตอนล่าง แม่น้ำสะโตง และแม่น้ำชินวิน และส่วนที่ล้อมรอบประเทศด้านชายแดนตะวันตก ตะวันออก แลละภาคเหนือ มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงกินอาณาเขตประมาณ 2 ใน 3 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ Views ...

Read more